SPRAWDŹ NAJNOWSZE PROMOCJE

ZADZWOŃ DO NAS

(+48) 605 273 778

Regulamin sklepu

1. Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej zwanego Sklepem) działającego na stronie internetowej pod adresem https://ekoazyl.pl jest Beata Cieślik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eko Azyl Beata Cieślik z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26A, 42-445 Szczekociny, Polska, NIP 6491955845, REGON 386151197.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Osób w jakikolwiek sposób korzystających (dalej zwane Osobami korzystającymi) ze Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Dostęp do Regulaminu posiada każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Osobom korzystającym udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Osób korzystających ze Sklepu  jest Beata Cieślik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eko Azyl Beata Cieślik z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26A, 42-445 Szczekociny, Polska, NIP 6491955845, REGON 386151197. Administrator przetwarza dane osobowe Osób korzystających ze Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@ekoazyl.pl lub: Eko Azyl Beata Cieślik, ul. Krakowska 26A, 42-445 Szczekociny.
 4. Dane osobowe Osób korzystających ze Sklepu są przetwarzane m.in. w zakresie:
  • w celu wykonywania zawartych z Osobą korzystającą umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu w trakcie procesu zakupowego;
  • w celu prowadzenia konta Osoby korzystającej ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • w celach handlowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych z wykorzystaniem adresu e-mail i/lub numeru telefonu podanego podczas rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu bądź przy składaniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Osób korzystających ze Sklepu;
  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Osoby korzystającej w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora
 5. Dokonując zakupów w Sklepie Osoba korzystająca podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży.
 6. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Osobę korzystającą zgody na otrzymywanie informacji handlowej, promocyjnej, marketingowej na podany adres e-mail i/lub numer telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 7. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Osoby korzystające Towarów, w tym odbioru płatność za zakupione Towary i dostarczenia tych Towarów.
 8. Dane osobowe przekazane przez Osoby korzystające będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez osobę korzystającą tych danych.
 9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL oraz HTTP Strict Transport Security (HSTS) – mechanizmu bezpieczeństwa sieci, który chroni strony przed atakami takimi, jak wymuszone zmniejszenie poziomu protokołu oraz przechwytywanie sesji – co wymusza połączenie z serwerem, na którym umieszczony jest Sklep tylko za pomocą przeglądarek korzystających z bezpiecznych połączeń HTTPS/SSL.
 10. Na zasadach określonych w RODO Osobie korzystającej przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo aktualizacji danych,
  • prawo żądania przeniesienia danych,
  • prawo żądania usunięcia danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 11. Osobie korzystającej przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary z wykorzystaniem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ekoazyl.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane przez internet przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem okresu, w którym strona internetowa Sklepu poddawana jest pracom technicznym.
 3. Osoba korzystająca może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie przez Osobę korzystającą wszystkich wymaganych w formularzu danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz jego dostarczenia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie dokonując jednocześnie (jeśli jest dostępne) wyboru w zakresie wymiarów, rozmiarów, wielkości, kolorów oraz innych wariantów niezbędnych dla zdefiniowania konkretnie zamawianego Towaru.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i Płacę” Osoba korzystająca ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub ewentualnie faktury. Zatwierdzenie przez Osobę korzystającą z zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Osoba korzystająca zostaje poinformowana bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia – co stanowi jednocześnie ofertę Osoby korzystającej złożoną w Sklepie Eko Azyl Beata Cieślik co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem
 7. Z chwil złożenia zamówienia i jego opłacenia na zasadach określonych w poprzednim punkcie Osoba korzystająca staje się Osobą kupującą, która otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Osoby kupującej, danych teleadresowych Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Osoby kupującej do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Osoby kupującej. Po otrzymaniu przez Osobę kupującą potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Osobę Kupującą Towarów między tą Osobą kupującą oraz Eko Azyl Beata Cieślik.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Osobę kupującą zamówieniem.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane adresowe Osoby kupującej lub inne, których podanie było wymagane dla realizacji zamówienia są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zaksięgowana/autoryzowana (w zależności od wyboru metody płatności) w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub rachunku bankowym Eko Azyl Beata Cieślik w terminie 5 dni roboczych.
 10. Eko Azyl Beata Cieślik oświadcza, że nie będzie wystawiać faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie po 31 grudnia 2019 r. przez Osoby kupujące, które nabyły Towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT w trakcie składania zamówienia poprzez zaznaczenie i wypełnienie dodatkowych pól wymaganych.
 11. Eko Azyl Beata Cieślik oświadcza, że do każdego zamówienia wystawiana jest imienna faktura. Faktura może zostać wystawiona na firmę (z podaniem NIP kupującego) tylko wówczas, jeśli chęć taka została zgłoszona w trakcie składania zamówienia poprzez wypełnienie pola “Nazwa firmy” oraz “NIP”.

4. Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym znajdującym się na stronie https://ekoazyl.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 2. Osoba kupująca płaci cenę za zamówiony Towar wybierając sposób płatności:
  • płatność elektroniczna poprzez Przelewy24 (płatność BLIK, przelew online, karta płatnicza Visa lub MasterCard),
  • płatność elektroniczna PayU (przelew online, BLIK),
  • pobranie (zapłata u kuriera z chwilą odbioru towaru).
 3. Eko Azyl Beata Cieślik zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem tych zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Dostawa i odbiór

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres Osoby kupującej podany w formularzu zamówienia przed skorzystaniem z przycisku “Kupuję i Płacę”. Po skorzystaniu z tego przycisku nie ma możliwości zmiany adresu dostawy zamówionego Towaru.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymania – pod warunkiem ich opłacenia i w zależności od dostępności Towaru.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, przez co za czas realizacji należy rozumieć nadanie przez Eko Azyl Beata Cieślik przesyłki zawierającej zamówiony Towar. Czas dostawy jest niezależny od Eko Azyl Beata Cieślik i może wynieść od 1 do nawet 20 dni roboczych.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym kwoty za zamówione Towary.
 5. Dostępne metody dostawy zamówionych Towarów, które może wybrać Osoba kupująca, to:
  • przesyłka kurierska realizowana przez InPost,
  • usługa Paczkomatu realizowana przez InPost.
 6. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Eko Azyl Beata Cieślik. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszona jest w koszyku podczas składania zamówienia. W pozostałych przypadkach koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Osoba kupująca, o której wysokości zostanie poinformowana przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Osoba kupująca powinna dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Osoba kupująca powinna sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Osobę kupującą i kuriera.

6. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Osoba kupująca, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (tj. Eko Azyl Beata Cieślik), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Osoba kupująca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie w dowolnie wybrany przez siebie sposób, na przykład na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrot rzeczy do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 3. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Osoba kupująca. Eko Azyl Beata Cieślik nie zwraca Osobie kupującej dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Eko Azyl Beata Cieślik.
 4. Jeżeli Osoba kupująca wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Osobie kupującej w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Osoby kupującej, która to została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Osoby kupującej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Osoby kupującej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot towarów przez Klientów niebędących osobami konsumenckimi

Eko Azyl Beata Cieślik nie przewiduje zwrotów towarów od Klientów niebędących konsumentami.

8. Gwarancja i rękojmia

 1. Eko Azyl Beata Cieślik ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Eko Azyl Beata Cieślik udziela Osobie kupującej Towar gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży towaru.
 3. Towar posiadający gwarancję producenta, nie podlega gwarancji Eko Azyl Beata Cieślik i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.
 4. Gwarancja na towar sprzedany Osobie kupującej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Osoby kupującej względem Eko Azyl Beata Cieślik wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Zgłaszając wadę Towaru Osoba kupująca określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Osoba kupująca jest osobą konsumencką i nie dokonała wyboru, Eko Azyl Beata Cieślik rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
 6. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 8. Uprawnienia Osoby kupującej Towar wygasa automatycznie:
  • po upływie okresu gwarancji,
  • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Osobę kupującą lub podmiot inny niż Eko Azyl Beata Cieślik,
  • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Eko Azyl Beata Cieślik i producenta towaru,
  • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Eko Azyl Beata Cieślik i producenta towaru,
  • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej;
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego Towaru lub jego części, Eko Azyl Beata Cieślik stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Eko Azyl Beata Cieślik poinformuje o tym Osobę kupującą, zwracając Osobie kupującej wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Osoba kupująca zobowiązana jest do pokrycia poniesionych przez Eko Azyl Beata Cieślik kosztów.
 10. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Osoba kupująca może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
 11. Jeśli Osoba kupująca zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Eko Azyl Beata Cieślik ma prawo odmówić spełnienia żądania Osoby kupującej, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Osoby kupującej wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta. W pozostałych przypadkach Eko Azyl Beata Cieślik ma prawo odmówić spełnienia żądania Osoby kupującej w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach Eko Azyl Beata Cieślik zaproponuje Osobie kupującej inne rozwiązanie.
 12. Jeżeli kupującym nie jest osoba konsumencka, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 13. Eko Azyl Beata Cieślik nie ma obowiązku dostarczenia Osobie kupującej zastępczego Towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 14. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa lub/z oferty outlet), Sklep odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

9. Procedura reklamacyjna

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  • roszczeń z tytułu gwarancji,
  • roszczeń z tytułu rękojmi.
 2. Zgłoszenie wady towaru przez Osobę kupującą i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Eko Azyl Beata Cieślik oświadczenia Osoby kupującej o zgłoszeniu wady Towaru oraz wadliwego Towaru. Zgłoszona wada może podlegać weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Osoby kupującej.
 3. Eko Azyl Beata Cieślik rozpatruje reklamacje w ciągu:
  • 14 dni od otrzymania oświadczenia Osoby kupującej i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
  • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Osoby kupującej i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych Serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 4. Jeśli oświadczenie Osoby kupującej, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Eko Azyl Beata Cieślik niezwłocznie zwróci się do Osoby kupującej o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Eko Azyl Beata Cieślik.
 6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach procedury reklamacyjnej:
  • Osoba kupująca może wysłać towar na koszt Eko Azyl Beata Cieślik za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie internetowej https://ekoazyl.pl
  • wysłać na własny koszt i własną odpowiedzialność w inny sposób.
 8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Osoba kupująca powinna dostarczyć Towar do Eko Azyl Beata Cieślik w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Osobę kupującą, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Osobie kupującej. Osoba kupująca może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony Towaru podczas jego transportu.
 9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Eko Azyl Beata Cieślik i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 10. Dostarczenie Towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Eko Azyl Beata Cieślik wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego “Zgłoszenie Reklamacyjne”. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer ZR).
 11. Eko Azyl Beata Cieślik rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż Towaru zostanie potwierdzona w Eko Azyl Beata Cieślik. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 12. Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, Eko Azyl Beata Cieślik może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
 13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Eko Azyl Beata Cieślik wzywa Osobę kupującą na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Eko Azyl Beata Cieślik jest uprawnione do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

10. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z Osobami korzystającymi i kupującymi, Eko Azyl Beata Cieślik korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
 2. Eko Azyl Beata Cieślik ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Eko Azyl Beata Cieślik informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 4. Adres kontakt@ekoazyl.pl jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego https://ekoazyl.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub,Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader

Polecane dla Ciebie

Nasz sklep jest chwilowo niedostępny. Trwają prace serwisowe.